Question
09 Feb 03:57 AM

Afrikaans Near fluent Vietnamese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tại sao bạn lại muốn xét nghiệm Hiv? bạn có từng quan hệ tình dục với gái mại dâm không? nếu có thì cách đây bao nhiêu lâu?

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese Near fluent
Share this question
Các câu hỏi giống nhau
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions