Question
09 Feb 06:53 AM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Em đâu có thích nắng☀️ Cũng chưa từng thích mưa 🌧 Bởi vì bận lo lắng Anh đã có ai chưa🤔 mean?

Answers
Share this question
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions