Question
09 Feb 07:27 AM

Question about Thai

How do you say this in Thai? Tôi thích bạn còn bạn có thích tôi không?

Answers
Read more comments

Thai
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions