Question
09 Feb 12:54 PM

Vietnamese
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? hôm nay tôi được học thêm một chút kiến thức tiếng Anh từ lớp học ngoại ngữ.

Answers
Read more comments

Vietnamese English (UK) Near fluent

Vietnamese

Vietnamese English (UK) Near fluent
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions