Question
07 Mar 12:56 PM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Korean

How do you say this in Korean? 這也是沒有辦法的啊!(在迫於無奈之下發生的事/做的決定)
How do you say this in Korean? zhè yě shì méi yoǔ bàn fǎ de a !( zài pò wū wú nài zhī xià fā shēng de shì / zuò de jué dìng )
Show pinyin

Answers
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions