Question
07 Mar 02:53 PM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Korean

How do you say this in Korean? 怎么说“这是celf 做的表情包(我们经常聊天的时候用),非常有趣的表情包哦”
谢谢
How do you say this in Korean? zěn me shuō “ zhè shì celf zuò de biǎo qíng bāo ( wǒ men jīng cháng liáo tiān de shí hòu yòng ), fēi cháng yǒu qù de biǎo qíng bāo ó ”
xiè xiè
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Korean
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions