Question
07 Mar 03:16 PM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? 你的IG名字是什麼?你的FB名字是什麼?
(跟不熟的朋友要的,謙虛一點的講法)
How do you say this in English (UK)? nǐ de IG míng zì shì shén me ? nǐ de FB míng zì shì shén me ?
( gēn bù shú de péng yǒu yào de , qiān xū yī diǎn de jiǎng fǎ )
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Indonesian
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions