Question
07 Mar 04:03 PM

 • English (UK)
 • Simplified Chinese (China)
Question about Simplified Chinese (China)

一个人是否受尊敬,不是看他多聪明,多富裕,等等而是看他能够坚守正确的价值观。你同意吗?为什么?
yí ge rén shì fǒu shoù zūn jìng , bù shì kàn tā duō cōng míng , duō fù yù , děng děng ér shì kàn tā néng gòu jiān shǒu zhèng què de jià zhí guān 。 nǐ tóng yì ma ? wèi shén me ?
Show pinyin

Answers
Read more comments

 • Korean
 • Simplified Chinese (China)

 • Korean
 • Simplified Chinese (China)

 • English (UK)
 • Simplified Chinese (China)

 • Korean
 • Simplified Chinese (China)

 • English (UK)
 • Simplified Chinese (China)

 • Simplified Chinese (China)

 • English (UK)
 • Simplified Chinese (China)

 • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions