Question
07 Mar 09:54 PM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Russian

How do you say this in Russian? замена跟заменить一个动词一个名词,使用上怎么选择?请解释并且举例。
How do you say this in Russian? замена gēn заменить yí gè dòng cí yí gè míng cí , shǐ yòng shàng zěn me xuǎn zé ? qǐng jiě shì bìng qiě jǔ lì 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Russian
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions