Question
08 Mar 01:41 AM

Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 你在外面把雨傘甩乾再進來吧,不然地板都被你用濕了
How do you say this in Japanese? nǐ zài wài miàn bǎ yǔ sǎn shuǎi gān zài jìn lái ba , bù rán dì bǎn doū bèi nǐ yòng shī le
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Traditional Chinese (Taiwan)

  • Japanese

  • Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions