Question
20 Mar 08:12 AM

Question about Serbian

Šta je razlika između aoristi i perfekta u značenju? Da li mogu da se zamene dva aoristi,, objaviše" i ,, počeše" njihovim perfekatskim glagolima,, objavile " i,, počeli"?

,, Trube i fanfare gromoglasno OBJAVIŠE da je turnir otvoren, a ulicama POČEŠE trčati glasnici i kuriri noseći naređenja koja je kralj svojeručno potpisao."

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Serbian
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions