Question
20 Mar 08:53 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

在我去往办公室的路上,我看到一个拾荒者,他正在从垃圾桶里寻找食物。我很心酸。
用英语怎么写
zài wǒ qù wǎng bàn gōng shì de lù shàng , wǒ kàn dào yí gè shí huāng zhě , tā zhèng zài cóng lā jī tǒng lǐ xún zhǎo shí wù 。 wǒ hěn xīn suān 。
yòng yīng yǔ zěn me xiě
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions