Question
20 Mar 10:42 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

请问“ゆっくり食べて”能否用在让别人别吃那么快的情景,不是出于关心,只是让别人不要吃那么快,有点要求的意思
qǐng wèn “ゆっくり shí べて” néng fǒu yòng zài ràng bié rén bié chī nà me kuài de qíng jǐng , bú shì chū yú guān xīn , zhǐ shì ràng bié rén bú yào chī nà me kuài , yǒu diǎn yāo qiú de yì sī
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions