Question
20 Mar 02:06 PM

Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 很难想象这是如何办到的。据说他曾经是个了不起的学者。是的,据说这两人关系很熟。
How do you say this in English (US)? hěn nán xiǎng xiàng zhè shì rú hé bàn dào de 。 jù shuō tā céng jīng shì gè liǎo bù qǐ de xué zhě 。 shì de , jù shuō zhè liǎng rén guān xì hěn shú 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions