Question
20 Mar 05:22 PM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 东西还在运输途中,今天还是没有到,可能还需要一段时间
How do you say this in Japanese? dōng xī hái zài yùn shū tú zhōng , jīn tiān hái shì méi yǒu dào , kě néng hái xū yào yī duàn shí jiān
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions