Question
21 Mar 02:08 AM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Vietnamese

What does và điều này gây tranh luận khắp nơi vì liệu đây có phải là lỗ hỏng trong việc phòng chống dịch. mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions