Question
21 Mar 02:51 AM

  • Vietnamese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Một người từng xuất hiện trong cuộc đời mình và có ý nghĩa với mình

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions