Question
21 Mar 03:28 AM

  • Japanese
  • Simplified Chinese (China) Near fluent
Closed question
Question about Taiwan

怎样可以更好的学台语呢
没错,台语,不是台湾普通话
zěn yàng kě yǐ gèng hǎo de xué tái yǔ ne
méi cuò , tái yǔ , bú shì tái wān pǔ tōng huà
Show pinyin

Answers
Share this question
Read more comments

  • Country or region Japan
Share this question
Recommended Questions