Question
21 Mar 08:32 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 附件是您感兴趣的我公司产品报价及相关介绍。
How do you say this in Japanese? fù jiàn shì nín gǎn xìng qù de wǒ gōng sī chǎn pǐn bào jià jí xiāng guān jiè shào 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Japanese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions