Question
21 Mar 08:59 PM

Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 村上春樹:我看見你還是會心動,但是我知道適可而止
How do you say this in Japanese? cūn shàng chūn shù : wǒ kàn jiàn nǐ hái shì huì xīn dòng , dàn shì wǒ zhī dào shì kě ér zhǐ
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions