Question
16 May 06:25 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Russian

How do you say this in Russian? 二、汉语特有词汇修辞手段的译法
1.封肃忙陪笑道:“小人姓封,并不姓甑。只有当日小婿姓甑,今已出家一二年了,不知可是问他?”那些公人道:“我们也不知道什么“真”“假”,因奉太爷之命来问,他既是你女婿,便带了你去剪太爷面禀,省得乱跑。”(《红楼梦》)
2.老头儿 糟老头子
盖儿 碗儿
3.圆圆的鼻子
蓝蓝的眼睛
绿绿的手镯
孤零零的一票
黑油油的头发
4.一泓清泉
一钩新月
How do you say this in Russian? èr 、 hàn yǔ tè yǒu cí huì xiū cí shǒu duàn de yì fǎ
1. fēng sù máng péi xiào dào :“ xiǎo rén xìng fēng , bìng bù xìng zèng 。 zhǐ yǒu dāng rì xiǎo xù xìng zèng , jīn yǐ chū jiā yī èr nián le , bù zhī kě shì wèn tā ?” nèi xiē gōng rén dào :“ wǒ men yě bù zhī dào shén me “ zhēn ”“ jiǎ ”, yīn fèng tài yé zhī mìng lái wèn , tā jì shì nǐ nǚ xù , biàn dài le nǐ qù jiǎn tài yé miàn bǐng , shěng de luàn pǎo 。”(《 hóng lóu mèng 》)
2. lǎo tou er zāo lǎo tóu zi
gài r wǎn r
3. yuán yuán de bí zi
lán lán de yǎn jīng
lù lù de shǒu zhuó
gū líng líng de yī piào
hēi yóu yóu de tóu fà
4. yī hóng qīng quán
yī goū xīn yuè
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)

  • Russian

  • Russian

  • Simplified Chinese (China)

  • Simplified Chinese (China)

  • Russian

  • Russian

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions