Question
16 May 07:11 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 广场上有十二个人。早上吃了十二个鸡蛋。
How do you say this in Japanese? guǎng chǎng shàng yoǔ shí èr gè rén 。 zǎo shàng chī le shí èr gè jī dàn 。
Show pinyin

Answers
Share this question
Read more comments

  • Japanese

  • Simplified Chinese (China)

  • Simplified Chinese (China)

  • Japanese

  • Japanese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions