Question
16 May 07:36 AM

  • Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Japan

我们没有学过日语的人,看日文的有些字能大概猜出意思,请问你们看中文是不是也可以呢?
wǒ men méi yǒu xué guò rì yǔ de rén , kàn rì wén de yǒu xiē zì néng dà gài cāi chū yì sī , qǐng wèn nǐ men kàn zhòng wén shì bú shì yě kě yǐ ne ?
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Country or region Japan
Share this question
Recommended Questions