Question
16 May 03:05 PM

  • Indonesian
Question about Vietnamese

What does Được lúc nào hay lúc đó c ơi. Mai mốt tới cảnh chồng con bù đầu ko biết sao nữa. mean?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions