Question
16 May 09:43 PM

  • English (UK) Near fluent
  • Vietnamese
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? tôi có thể giúp bạn được không?
cảm ơn nhưng tôi có thể tự làm được.

Answers
Read more comments

  • Japanese

  • English (UK) Near fluent
  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions