Question
16 May 11:16 PM

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 在我的印象中,日本是一个非常干净美丽的国家。日本也曾受到中国儒家文化的影响,所以日本人非常谦虚谨慎,并且不喜欢麻烦别人。同时日本也是个善于学习的国家,在近代也受到了西方文化的影响,所以和中国还是有很多不同的特点。
日本和中国一直联系紧密,虽然历史上曾多次交战,但在当代,还是要以和平发展为主,我们要铭记历史,促使自己进步。
How do you say this in Japanese? zài wǒ de yìn xiàng zhōng , rì běn shì yí gè fēi cháng gān jìng měi lì de guó jiā 。 rì běn yě zēng shòu dào zhōng guó rú jiā wén huà de yǐng xiǎng , suǒ yǐ rì běn rén fēi cháng qiān xū jǐn shèn , bìng qiě bù xǐ huān má fán bié rén 。 tóng shí rì běn yě shì gè shàn yú xué xí de guó jiā , zài jìn dài yě shòu dào le xī fāng wén huà de yǐng xiǎng , suǒ yǐ hé zhōng guó hái shì yoǔ hěn duō bù tóng de tè diǎn 。
rì běn hé zhōng guó yī zhí lián xì jǐn mì , suī rán lì shǐ shàng céng duō cì jiāo zhàn , dàn zài dāng dài , hái shì yào yǐ hé píng fā zhǎn wéi zhǔ , wǒ men yào míng jì lì shǐ , cù shǐ zì jǐ jìn bù 。
Show pinyin

Answers
Share this question
Read more comments

  • Japanese

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions