Question
16 May 11:21 PM

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 研究生计划
如果能有幸考试合格,我会在一年级的时候,阅读大量专业书籍,以牢固自身的基础,并且提高外语能力。
二年级时,继续积累专业知识,并且尝试参加一些项目,挖掘自己的擅长领域,深入发展。
三年级时,按时完成论文和答辩,取得硕士学位,并且结合自身实际情况,决定继续读博士还是工作。
How do you say this in Japanese? yán jiū shēng jì huà
rú guǒ néng yǒu xìng kǎo shì hé gé , wǒ huì zài yī nián jí de shí hòu , yuè dú dà liàng zhuān yè shū jí , yǐ láo gù zì shēn de jī chǔ , bìng qiě tí gāo wài yǔ néng lì 。
èr nián jí shí , jì xù jī lěi zhuān yè zhī shi , bìng qiě cháng shì cān jiā yī xiē xiàng mù , wā jué zì jǐ de shàn cháng lǐng yù , shēn rù fā zhǎn 。
sān nián jí shí , àn shí wán chéng lùn wén hé dá biàn , qǔ de shuò shì xué wèi , bìng qiě jié hé zì shēn shí jì qíng kuàng , jué dìng jì xù dú bó shì hái shì gōng zuò 。
Show pinyin

Answers
Share this question
Read more comments

  • Japanese

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions