Question
02 Jun 05:52 AM

  • Traditional Chinese (Taiwan) Near fluent
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 你現在就可以給我打電話,如果你也方便。
How do you say this in English (US)? nǐ xiàn zài jiù kě yǐ gěi wǒ dǎ diàn huà , rú guǒ nǐ yě fāng biàn 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US) Near fluent
  • Indonesian
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions