Question
22 Jun 01:46 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

我想给老师发邮件问学生宿舍可以住到哪天,请问邮件里用日语该怎么写?
wǒ xiǎng gěi lǎo shī fā yóu jiàn wèn xué shēng sù shè kě yǐ zhù dào nǎ tiān , qǐng wèn yóu jiàn lǐ yòng rì yǔ gāi zěn me xiě ?
Show pinyin

Answers
Read more comments
Deleted user

  • Simplified Chinese (China)
Deleted user

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions