Question
22 Jun 12:03 PM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Nói mọi người không tin chứ 22 tuổi rồi mới nhỏ mắt lần đầu tiên =))

Triệu hồi hủ nữ tưởng tượng :3
mean?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions