Question
22 Jun 02:41 PM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about English (US)

What does 問ㄧ個愚蠢的問題!
請人”發送私人訊息給我”
到底是要用DM or PM
兩個都有看到人用.......
哪一個才是正確的??
mean?
What does wèn ㄧ gè yú chǔn de wèn tí !
qǐng rén ” fā sòng sī rén xùn xi gěi wǒ ”
dào dǐ shì yào yòng DM or PM
liǎng gè doū yoǔ kàn dào rén yòng .......
nǎ yī gè cái shì zhèng què de ?? mean?
Show pinyin

Answers
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions