Question
22 Jun 09:59 PM

  • Simplified Chinese (China)
Question about French (France)

How do you say this in French (France)? 经过该课程,我对相关的内容有了一定的了解。
How do you say this in French (France)? jīng guò gāi kè chéng , wǒ duì xiāng guān de nèi róng yǒu le yí dìng de liǎo jiě 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • French (France)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions