Question
23 Jun 02:11 AM

Question about Vietnamese

What does Có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và có giấy phép kinh doanh ủy ban cấp và chứng nhận mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions