Question
23 Jun 07:50 AM

Question about Simplified Chinese (China)

"Quyết định khó khăn nhất mà bạn từng đưa ra là gì?"
Hãy viết nó và trả lời bằng cách ghi âm bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. 😁😁

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions