Question
24 Jun 06:02 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japan

日本的书籍上的字大多都是竖着排版的吗?为什么阅读时要不断点头不会感到比横排的难受呢?
rì běn de shū jí shàng de zì dà duō doū shì shù zhe pái bǎn de ma ? wèi shén me yuè dú shí yào bù duàn diǎn tóu bú huì gǎn dào bǐ héng pái de nán shòu ne ?
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Country or region Japan
Share this question
Recommended Questions