Question
24 Jun 08:48 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 因为经过了一周疲惫的学习,所以周末要放松休息。
How do you say this in Japanese? yīn wèi jīng guò le yī zhōu pí bèi de xué xí , suǒ yǐ zhōu mò yào fàng sōng xiū xī 。
Show pinyin

Answers
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions