Question
24 Jun 08:11 PM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 能夠閱讀充滿著我喜歡的要素的作品,真的很幸福。
How do you say this in Japanese? néng goù yuè dú chōng mǎn zhe wǒ xǐ huan de yào sù de zuò pǐn , zhēn de hěn xìng fú 。
Show pinyin

Answers
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions