Question
30 Jun 12:26 AM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Vietnamese

What does A:k có Khách qua sớm chị nghỉ.
B:Ok, c xg e qua e tăm phạt.
Xin hỏi, câu thứ hai ý là gì vậy?
mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions