Question
15 Jul 12:49 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 这个人站在那里好久东张西望的。
How do you say this in English (US)? zhè gè rén zhàn zài nà li hǎo jiǔ dōng zhāng xī wàng de 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions