Question
24 Oct 11:57 AM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • English (US)
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

What does đánh bài lờ mean?

Câu: Con đấy lúc nào mà chẳng đánh bài lờ.
Nhưng mà tôi không nhìn thấy ý trong từ điển.
Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • English (US)
  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions