Question
26 Oct 11:36 AM

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

Xin hãy kiểm tra Tiếng Việt giúp tôi.⇩

Đã 3 tháng rồi mình không học tiếng Việt. Mình phải làm gì để nâng cao trình độ tiếng Việt của mình tại Nhật Bản ?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Japanese

  • Japanese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions