Question
27 Oct 02:51 AM

  • English (US) Near fluent
  • Vietnamese
  • Japanese
  • Korean
  • Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Korean

How do you say this in Korean? tôi không thích cái này mà cũng chẳng thích cái kia

Answers
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions