Question
27 Oct 02:32 PM

  • Korean
  • Korean
Question about Korean

Is this correct?
아침마다 출퇴근 길에 나는 차에서 아무에게도 말을 하지않고 하늘을 올려다 보았다. 하늘이 날마다 다르게 보았다. 어떤 날에는 비가 내려서 하늘이 흐려 주고 어떤 날에는 구름으로 가득찼다. 때때로는 하늘에서 온 태향의 빛이 나의 얼굴에 비치고 갑자기 그림자로 사라졌다.하늘이 너무 아름답고 하늘의 색과 어우러진 구름이 사랑스럽다. 나는 보통 하늘을 사진 찍은 적은 없다. 자주 말없이 하늘을 보면서 하늘의 사진 많이 찍었다. 그리고 하늘을 보고 나는 이런 저런 생각도 했다. 하늘을 보면 뭔지 모르게 힘이 되고 마음이 편해질 느낌이 든다. 아름다운 하늘을 보면 오늘도 아자 아자 그리고 내일도 아자 아자 화이팅 라고 말하는 것과 같다. 그렇니까 나는 내일이란게 문제와 좌절로만 가득 한 것이라는 게 아니다 라고 말하고 싶어다. 우리가 상상하지 못한 일들이 내일에 일어날 수도 있기 때문이다. 내일이란 게 우리의 회장 (hope)라는 단어와 같다.
Is this correct?
a-cim-ma-da cur-toe-geun gir-e na-neun ca-e-seo a-mu-e-ge-do mar-eur ha-ji-anh-go ha-neur-eur or-ryeo-da bo-ass-da. ha-neur-i nar-ma-da da-reu-ge bo-ass-da. eo-ddeon nar-e-neun bi-ga nae-ryeo-seo ha-neur-i heu-ryeo ju-go eo-ddeon nar-e-neun gu-reum-eu-ro ga-deug-cass-da. ddae-ddae-ro-neun ha-neur-e-seo on tae-hyang-eui bic-i na-eui eor-gur-e bi-ci-go gab-ja-gi geu-rim-ja-ro sa-ra-jyeoss-da.ha-neur-i neo-mu a-reum-dab-go ha-neur-eui saeg-gwa eo-u-reo-jin gu-reum-i sa-rang-seu-reob-da. na-neun bo-tong ha-neur-eur sa-jin jjig-eun jeog-eun eobs-da. ja-ju mar-eobs-i ha-neur-eur bo-myeon-seo ha-neur-eui sa-jin manh-i jjig-eoss-da. geu-ri-go ha-neur-eur bo-go na-neun i-reon jeo-reon saeng-gag-do haess-da. ha-neur-eur bo-myeon mweon-ji mo-reu-ge him-i doe-go ma-eum-i pyeon-hae-jir neu-ggim-i deun-da. a-reum-da-un ha-neur-eur bo-myeon o-neur-do a-ja a-ja geu-ri-go nae-ir-do a-ja a-ja hwa-i-ting ra-go mar-ha-neun geos-gwa gat-da. geu-reoh-ni-gga na-neun nae-ir-i-ran-ge mun-je-wa jwa-jeor-ro-man ga-deug han geos-i-ra-neun ge a-ni-da ra-go mar-ha-go sip-eo-da. u-ri-ga sang-sang-ha-ji mos-han ir-deur-i nae-ir-e ir-eo-nar su-do iss-gi ddae-mun-i-da. nae-ir-i-ran ge u-ri-eui hoe-jang (hope)ra-neun dan-eo-wa gat-da.
Show reading

Answers
Read more comments

  • Korean

  • Korean

  • Korean

  • Korean

  • Korean
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions