Question
28 Oct 04:43 AM

  • Vietnamese
  • English (UK)
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? Công nghệ thông tin thật khó, tôi phải học cả ielst và môn đó cùng một lúc

Answers
Read more comments

  • English (UK)
  • Vietnamese Near fluent
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions