Question
06 Nov 06:01 PM

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Korean
Question about Korean

How do you say this in Korean? cách bạn nói cái áo giá bao nhiêu trong tiếng hàn ?

Answers
Read more comments

  • Korean
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions