Question
10 Nov 04:43 AM

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Làm soa để người khác không hiểu lầm mình

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions