Question
20 Nov 12:33 AM

  • Urdu Near fluent
  • Japanese
  • Korean
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

Please fix my grammar mistakes. "Chiếc mũ đó theo truyền thống của người Ấn Độ, Bengali, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, chiếc nón đó cũng đã đến tay người Nhật Bản và Hàn Quốc. Tôi chỉ mặc nó khi ở ngoài trời nóng hoặc khi tôi giúp mọi người làm việc đồng áng"

Answers
Read more comments

  • Vietnamese Near fluent

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions