Question
1 Dec 2020

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about United States

Tại Hoa Kỳ, đất nước mà tôi cho rằng rất văn minh, giờ đây đã có những sự gian lận về mặt chính trị như bầu cử sao?

Answers
Read more comments

  • Country or region United States
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Recommended Questions