Question
28 Dec 2020

  • Vietnamese
  • Simplified Chinese (China)
  • English (US)
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? ”nếu lạm dụng ngôn ngữ mạng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến người già người trẻ và trẻ em”
Bạn ghi như thế nào trong tiếng Trung (Giản thể) ?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions