Question
29 Dec 2020

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Tôi là 1 thí nghiệm viên. Tôi làm ở phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions